เงื่อนไขในการรับบริการ

Date: 2014-07-28 00:07:32    View : 6746
Image

      รับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ ที่ต้องการมาพักฟื้น

 
-ไม่มีโรคติดต่อ และไม่มีอาการทางจิตเวช
 
-มีสัญญาณชีพคงที่  และไม่มีภาวะผู้ป่วยเฉียบพลัน หรือเป็นโรคระยะสุดท้าย
 
-ไม่ต้องการการพยาบาลแบบพิเศษ  เช่นการให้ยาที่ต้องติดตามอาการ  หรือการวัด  ติดตามสัญญาญชีพบ่อยๆ   การดูดเสมหะบ่อยๆ
 
- ในกรณีที่ผู้มาใช้บริการเพิ่งย้ายออกมาจาก หอผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ต้องให้แพทย์รับทราบ และอนุญาติ โดยต้องมีประวัติและรายละเอียด การรักษามาด้วย
 
-เป็นผู้ที่ไม่ต้องการการดูแลและการตรวจ วินิจฉัยแบบพิเศษ  เช่น การให้ออกซิเจน  การใช้ เครื่องช่วยหายใจ  การให้ยาหรือสารอาหาร,น้ำเกลือทางหลอดเลือด